einfachverlässlichhilfreich

Informacion i mirë për shëndetin

Icon Health Information

Informacioni i mirë shëndetësor është një parakusht i rëndësishëm për shëndetin. Ai kuptohet lehtë dhe pa njohuri paraprake, dhe ndihmon për të vlerësuar më mirë avantazhet dhe disavantazhet e masave ose të terapive shëndetësore. Kështu do të jeni në gjendje të merrni vendime për shëndetin tuaj që u përshtaten qëllimeve dhe vlerave tuaja personale. 

Kriteret për informacion të mirë shëndetësor

Ka kritere cilësie për informacionin e mirë shëndetësor. Këto kritere zbatohen për informacionin e shkruar, konsultën me mjekun, faqet e internetit, videot, aplikacionet dhe formatet audio si radio ose podkastet.

Kushtojuni vëmendje pikave si më poshtë:

 • Informacioni është shkruar në një gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme.  
 • Përdoren informacione të përditësuara nga kërkimet shkencore dhe mjekësore (p.sh. studime).
 • Tregohet data kur është krijuar përmbajtja. 
 • Merren parasysh dallimet në moshë dhe gjini.
 • Përmbajtja paraqitet në mënyrë neutrale dhe realiste (pa reklama).
 • Informacioni dhe rekomandimet janë të ndara qartë.
 • Emërtohen pasiguritë.
 • Përfitimet dhe rreziqet ose avantazhet dhe disavantazhet e një mase shëndetësore ose mjekësore (p.sh. ekzaminimet, trajtimet) paraqiten në mënyrë të balancuar dhe të kuptueshme. 
 • Tregohen metoda dhe alternativa të ndryshme trajtimi.
 • Numrat paraqiten qartë përmes grafikëve ose krahasimeve. Rreziqet shprehen në terma absolute dhe ka standarde të arsyeshme (p.sh. 1 në 1000).
 • Tregohet se kush e ka shkruar informacionin shëndetësor.
 • Burimet, pra nga vjen informacioni, janë të dukshme. 

Informacioni shëndetësor që plotëson plotësisht të gjitha kriteret do të ishte dhe ideali, por më tepër është përjashtim. Orientohuni nga fakti nëse shumica e pikave të listuara më sipër janë përmbushur ose nëse kanë marrë përgjigje ato pyetje që janë veçanërisht të rëndësishme për ju.

Gesundheitsthemen

Wissen wie man gesund lebt und bleibt, Krankheiten vorbeugt und welche Angebote unser Gesundheitssystem bietet.

GESUNDHEITSWEGWEISER

Wer Hilfe an der richtigen Stelle sucht, wird bestens versorgt und erspart sich unnötige Wege und lange Wartezeiten.

Hilfe & Tipps

Seriöse und richtige Informationen erkennen und wissen, wo man danach sucht. Tipps für bessere Arztgespräche.

Die Podcasts

Expertinnen und Experten beantworten Fragen rund um die Gesundheit. Einfach und verständlich.